Tin tức

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


               Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP Viglacera Thăng Long


               Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long – Mã CK: TLT  trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty:

* Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00' ngày 28 tháng 03 năm 2015.
* Địa điểm:                  Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
* Nội dung:
1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Báo cáo kết quả SXKD năm 2014.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban giám đốc
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2014, định hướng sản xuất năm 2015; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.
    4. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).
Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới đia chỉ:
Phòng Tổ chức  Hành chính – Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc. ĐT 04.35811900; Fax: 04.35811349
Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h30 ngày 26/03/2014.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
* Ghi chú:
- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.
- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.Viglacerathanglong.com.vn

Trân trọng kính mời./.
                                                                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                          Chủ tịch
                                                                                                                              
                                                                                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                                  Nguyễn Minh Tuấn


Giấy ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phúc Thắng -  TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 024.35811900  FAX: 024.35811349